آيا سؤالی داريد؟

زمانی و مکانی برای فکر کردن

با تو میگویم (چهار )

به قیمت بفروش...                          و بازار خراب مکن                                                 چه خود فروشی                                                                     چه وطن فروش ...   هرگونه کپی برداری و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

با تو میگویم (سه)

همه چیز از سعی توست... ...           به فراموشی واقعیتی سعی داری؛                          که واقعیت ابدی شود به این سعی                                                                     در ذهنت     هرگونه کپی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
8 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
20 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
7 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
9 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
5 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
4 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
3 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
20 پست
آذر 82
11 پست
تاریخ
15 پست
فرهنگ
31 پست
قیمت
1 پست
آینده
2 پست
خاطرات
1 پست
فراموشی
1 پست
ابدیت
1 پست
سعی
1 پست
امید
7 پست
درد
4 پست
رنج
4 پست
دوستی
5 پست
فهم
1 پست
نخواستن
2 پست
نتوانستن
1 پست
زندگی
24 پست
دنیا
1 پست
عدالت
4 پست
انصاف
1 پست
دین
7 پست
جامعه
6 پست
تغییر
15 پست
انقراض
4 پست
تحلیل
8 پست
جنگ
2 پست
قدرت
6 پست
نادانی
2 پست
تباهی
4 پست
شناخت
33 پست
نارضایتی
1 پست
توانایی
11 پست
تشخیص
8 پست
پیشرفت
4 پست
انتخاب
23 پست
آزادی
2 پست
فلسفه
1 پست
ذهن
23 پست
سوال
13 پست
فکر_کردن
1 پست
نسل_ها
2 پست
مرگ
3 پست
رویابافی
1 پست
دولت
1 پست
خسارت
1 پست
کامن_لا
1 پست
عقل
1 پست
دیوانگی
1 پست
دانایی
4 پست
هبیتوس
6 پست
حقوق
2 پست
قانون
5 پست
حق
1 پست
هدف
3 پست
پذیرش
3 پست
خـــــون
1 پست
جاودانگی
6 پست
سکوت
1 پست
موسیقی
1 پست
زیبایی
2 پست
خوبی_و_بدی
11 پست
تجربه
2 پست
زمان
31 پست
ارزش
32 پست
باور
20 پست
مسافر
2 پست
خواست
8 پست
عدم_قطعیت
12 پست
قطعیت
7 پست
اخلاق
2 پست
دیدگاه
5 پست
مسوولیت
2 پست
ترس
6 پست
انسان
10 پست
کشف
1 پست
ناراحتی
10 پست
تلاش
8 پست
جان_کندن
9 پست
اصل_عدم
11 پست
انسانیت
4 پست
خیانت
4 پست
پیری
3 پست
صداقت
1 پست
تصورات
1 پست
محافظت
1 پست
ادبیات
1 پست
نجات
2 پست
ادیب
1 پست
نقد
1 پست
طرح_جدید
1 پست
تعلق
1 پست
زخم
1 پست
تعلیق
1 پست
دانش
7 پست
ظاهر
2 پست
تبعیت
1 پست
خرافات
1 پست
استجاب
1 پست
دعا_نویس
1 پست
عشق_و_مرگ
9 پست
هوس
7 پست
نویسنده
1 پست
خواننده
1 پست
شاید
1 پست
زمین
1 پست
زادگاه
1 پست
رفتن
1 پست
مقصد
1 پست
گذشته
1 پست
حال
1 پست
اراده
9 پست
همگونی
1 پست
کلونینگ
1 پست
گم_شده
1 پست
راه_منزل
1 پست
شیرینی
1 پست
سادگی
1 پست
هنر
1 پست
هنرمند
1 پست
فرضستان
4 پست
پاکی
1 پست
دقت
1 پست
اصالت_شک
8 پست
تمرکز
2 پست
عشق
9 پست
خانواده
1 پست
بدون_تگ
1 پست
حقیقت
7 پست
واقعیت
2 پست
کافی
2 پست
آرزو
3 پست
رضایت
7 پست
الکی
1 پست
خوشبختی
6 پست
شانس
2 پست
فعلا
1 پست
اثبات
4 پست
دیوانه
3 پست
بازی_نقش
20 پست
خندیدگی
1 پست
هنوز
1 پست
ایمان
7 پست
معجـزه
2 پست
گریه
1 پست
جراحت
1 پست
حرص
2 پست
وسیله
2 پست
خواب
3 پست
عادت
3 پست
تنهایی
7 پست
لذت
8 پست
مراسم
3 پست
قربانی
5 پست
انتقام
1 پست
اصیل
1 پست
احساس
2 پست
خیر_و_شر
3 پست
فرار
1 پست
فمینیسم
1 پست
زیان
2 پست
تقدیر
1 پست
شیطان
1 پست
وسوسه
1 پست