درسهایی از کتاب قدیم تاریخ اول راهنمایی (یازده)

طبقات جامعه ی ساسانی :

ساسانیان مردم را به دو طبقه تقسیم کردند : طبقه اشراف یا بزرگان و طبقه ی مردم معمولی 
اشراف یا بزرگان سه دسته بودند:
 
1
موبدان : روحانیون زردشتی بودند که اداره ی آتشکده ها و امور دینی را به عهده داشتند 
2
جنگاوران : فرماندهان سپاه بودند که دفاع از مرزها و شرکت در جنگ ها از وظایف آنان بود. 
3
دبیران : کارمندان دولت ساسانی بودند که کارهای مختلفی مانند نگهداری حساب ها و نوشتن نامه ها را به عهده داشتند. 
طبقه ی دوم شامل دو دسته کشاورزان و پیشه وران بودند.
  

/ 0 نظر / 25 بازدید