درسهایی از کتاب قدیم تاریخ اول راهنمایی (ده)

 چه عواملی موجب نارضایتی بزرگان و مردم از دولت اشکانی و ضعف و انحطاط این دولت شد؟

الف ) ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع کشور
ب) هجوم اقوام بیابانگرد رومی ها به ایران
 

ج) پیدایش دین های مختلف و وجود تفرقه میان مردم
  

/ 0 نظر / 21 بازدید