# آگاهی_اختصاصی

مشق شب دو - صد بار نویس .... نه هزار بار بنویس !!!...

بنویس "بای ذنب قتلت" نه! بنویس "بهکدامین گناه کشته شدی؟" به کدامین گناه کشته شدی؟  به کدامین گناه کشته شدی؟  به کدامین گناه کشته شدی؟  به کدامین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید