درسهایی از کتاب قدیم تاریخ اول راهنمایی (دوازده)

دو نمونه از امتیازاتی را که طبقه ی اشراف ساسانی از آن برخوردار بودند ، بیان کنید:

الف) آن ها می توانستند درس بخوانند 
ب) آن ها بیشتر ثروت کشور و شغل های مهم را در اختیار داشتند
  

/ 0 نظر / 19 بازدید